Zarejestruj się na Świstak.pl

Rejestracja w serwisie Switstak.pl jest tymczasowo zablokowana!

Rodzaj konta

Osoba prywatna

Firma

Login:Pamiętaj: Login może zawierać tylko litery, cyfry oraz podkreślnik "_".
Zabronione jest stosowanie polskich znaków diakrytycznych, spacji,
jak również członów "www" i "_pl".
Email:Pamiętaj: Podanie błędnego adresu uniemożliwi aktywację konta.
Hasło:Pamiętaj: Minimalna długość 6 znaków. Nie wpisuj popularnych słów,
np. "kocham", "świstak" lub nazwy login, np. "ania84", "tomek1980".
Kod promocyjny: -  -  - 
Jeśli otrzymałeś od nas kod promocyjny wpisz go powyżej.

Ostatnia zmiana: 04.10.2016 r.
zmieniono nazwę podmiotu, który jest właścicielem serwisu Swistak.pl w punkcie I

I. Użyte terminy i definicje

Świstak - serwis internetowy umożliwiający prowadzenie Aukcji w trybie on-line, którego właścicielem jest firma KRZYSZTOF WIELKANOWSKI ZDROWIE I FORMA, NIP: 8581769745, REGON: 122699221, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Królowej Jadwigi 86. Adres e-mail: [email protected].
Aukcja - jest to proces polegający na wystawieniu Towaru na sprzedaż. Zwycięzcą Aukcji jest osoba, która zaproponuje cenę, którą sprzedawca zaakceptuje. W przypadku Aukcji "Kup teraz", Aukcja kończy się, gdy Kupujący potwierdzi chęć zakupu określonej ilości Towaru.
Towar - usługa lub rzecz wystawiona na sprzedaż.
Konto - jest to stworzony przez system obsługi Aukcji profil Użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie aukcyjnym. Użytkownik może być zarówno Kupującym, jak i Sprzedającym. Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
Opinia - jest pisemną formą opisu przebiegu Procesu Poaukcyjnego, a w szczególności przesyłki i zgodności dostarczonego Towaru z opisem aukcyjnym.
Proces Poaukcyjny - są to głównie czynności, jakie wykonują obie strony (Kupujący i Sprzedający) po zakończeniu Aukcji. Polega on na wysłaniu Towaru (Sprzedający) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (Kupujący).
Opis Aukcji - zawiera opis sprzedawanego Towaru, jak również zasady wysyłki i formy zapłaty.
Sprzedający - jest to Użytkownik, który oferuje do sprzedaży Towary w serwisie Świstak.pl niezależnie od rodzaju Aukcji.
Kupujący - jest to Użytkownik, który podejmuje działanie, które powoduje, że nabywa on Towary w serwisie Swistak.pl niezależnie od rodzaju Aukcji.
Kontrahent - osoba fizyczna lub prawna będąca stroną w transakcji.

 

II. Rejestracja

 1. Rejestracji mogą dokonać jedynie:
  • osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza, znajdującego się na  stronie: http://swistak.pl/konto_nowe.php i  podania nazwy, pod którą Użytkownik będzie występował w serwisie Świstak, czyli  tzw. loginu, hasła oraz adresu e-mail. Login nie może zawierać członu z  elementami: "www" oraz "_pl".
 3. Użytkownik, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto. W momencie kliknięcia w ten link, konto zostaje aktywowane, a pomiędzy Użytkownikiem a Świstakiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez KRZYSZTOF WIELKANOWSKI ZDROWIE I FORMA w ramach serwisu Świstak.pl. W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi chęci zawarcia w/w umowy w ciągu 30 dni, jego Konto oraz przesłane w formularzu rejestracyjnym dane zostają usunięte.
 4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. II.3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi tylko jeśli nie wykonał on żadnej czynności w ramach serwisu, a w szczególności w przypadku braku wystawienia Towaru na sprzedaż lub jego zakupu na Aukcji.
 5. Aktywowane konto Użytkownika nie oznacza, że Użytkownik może za jego pomocą zawierać transakcję kupna oraz sprzedaży. By w pełni korzystać z usług oferowanych przez Świstaka, należy wypełnić formularz danych osobowych znajdujący się na stronie https://ssl.swistak.pl/konto_ustawienia_dane.php, który następnie zostanie zweryfikowany przez pracownika serwisu Swistak.pl. W przypadku konta oznaczonego jako "osoba prywatna" należy podać:
  • imię, 
  • nazwisko,
  • dokładny adres zamieszkania (korespondencyjny),
  • telefon. 
  W przypadku konta oznaczonego jako "Firma", należy najpierw wybrać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie podać:
  • nazwę firmy,
  • nr NIP,
  • nr REGON,
  • imię i nazwisko przedstawiciela firmy, który został umocowany do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika,
  • dokładny adres siedziby firmy,
  • telefon,
  • w szczególnych wypadkach nr KRS
  oraz przesłać kopię potwierdzenia nadania nr NIP oraz kopie dokumentów, potwierdzające powyższe dane:            
  • skan zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • skan odpisu z KRS w przypadku spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki jawnej, fundacji, stowarzyszenia rejestrowego,
   spółki z o.o.,
  • skan umowy zawarcia spółki w przypadku spółki cywilnej,
  • skan dokumentu poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej (np. dokument rejestracji w rejestrze przedsiębiorców) w przypadku przedsiębiorstwa o działalności innego typu niż ww.
  Wysłane kopie dokumentów zostaną zweryfikowane przez pracownika firmy Swistak.pl sp. z o.o, a rejestracja konta "Firma" zaakceptowana, jeśli wszystkie podane dane będą prawidłowe. Pozytywne zakończenie tej procedury umożliwia Użytkownikowi dokonywanie transakcji zakupu w serwisie Świstak, nadal jednak nie ma on możliwości wystawiania towarów na sprzedaż.
 6. Użytkownik otrzymuje możliwość wystawiania Towarów na sprzedaż w momencie, gdy dokona pełnej weryfikacji swojego konta. Dokładny opis procesu weryfikacji znajduje się na stronie http://www.swistak.pl/pomoc.php?id=147.
 7. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
 8. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Świstak, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 9. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Aukcji, a w szczególności na przekazanie ich po zakończeniu Aukcji osobom będącym stroną transakcji.
 10. Rejestrując się, Użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów reklamowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail, dotyczy to również wszystkich już zarejestrowanych Użytkowników serwisu.

 

III. Konta

 1. Użytkownik może posiadać jedno konto prywatne i jedno firmowe. W szczególnych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie większej liczby kont firmowych.
 2. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.
 3. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta. W tym celu musi skontaktować się z administracją serwisu poprzez formularz kontaktowy, przez który wysyła oświadczenie o chęci zlikwidowania konta w serwisie Świstak. Administrator rozpatrzy prośbę w ciągu kilku dni roboczych. Należy pamiętać o warunkach, które w przypadku prośby o likwidację konta należy spełnić.
 6. Konto Użytkownika, który wykorzystuje je do celów niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w aukcjach internetowych, może zostać zablokowane.
 7. Każde nowe konto podlega wstępnej weryfikacji. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostaje poinformowany. Kupowanie na Aukcjach jest możliwe bezpośrednio po rejestracji i aktywacji konta. Aktywacja polega na kliknięciu w link, otrzymany drogą mailową po rejestracji.
 8. Wystawianie Aukcji jest możliwe po wykonaniu przelewu weryfikacyjnego z konta bankowego i przesłania wymaganych dokumentów (w przypadku konta typu "Firma"). Zgłoszenie konta do weryfikacji jest dobrowolne.
 9. Użytkownik zarejestrowany w serwisie przed dniem 1.09.2011 r., którego konto zostało w pełni zweryfikowane, otrzymuje jednorazowe doładowanie wirtualnego salda kwotą w wysokości 1,00 PLN - jeśli jest właścicielem konta prywatnego, 5,00 PLN - jeśli jest właścicielem konta typu firma. Środki z doładowania mogą być przeznaczone wyłącznie na spłatę należności wynikających z tytułu prowizji bądź promocji ofert i nie podlegają wypłacie.
 10. Świstak zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Świstak w przypadku podejrzenia, że bezpieczeństwo danego konta zostało zagrożone.
 11. Użytkownik, który chce posługiwać się kontem "Firma" musi posiadać uzupełnione wszystkie dane wymagane dla tego rodzaju konta, opisane w punkcie II.5 tego regulaminu, oraz przesłać kopie dokumentów w celu ich weryfikacji. Konto "Firma" upoważnia do otrzymania oznaczenia graficznego "Firma" oraz do innych przywilejów wskazanych w regulaminie. 
 12. Użytkownik, który chce zmienić dane swojego konta "Firma" – rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, nazwę firmy, nr NIP, nr REGON oraz nr KRS – musi ponownie zweryfikować swoje konto. W tym celu wpisuje swoje dane w ustawieniach konta i przesyła kopie dokumentów, które je potwierdzą. W trakcie weryfikacji nie może ponownie zmienić swoich danych lub przesłać dokumentów. Możliwość taką uzyskuje dopiero po otrzymaniu wiadomości od pracownika serwisu Świstak.pl o wynikach weryfikacji.
 13. W trakcie ponownej weryfikacji konta, Użytkownik może dokonywać wszystkich czynności kupna i sprzedaży w serwisie. W przypadku, gdy dokumenty po ponownej weryfikacji zostaną odrzucone, powraca do statusu konta sprzed niej.
 14. Dane firmy: nazwa, typ przedsiębiorstwa, NIP, REGON, KRS są widoczne dla wszystkich zalogowanych użytkowników serwisu Świstak.pl.
 15. Użytkownik, którego konto zostało uprzednio zablokowane, po odblokowaniu jest  zobowiązany do ponownej pełnej weryfikacji swoich danych, aby móc wystawiać  oferty sprzedaży w serwisie.

 

IV. Aukcja

 1. Świstak umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Świstak nie jest stroną transakcji dokonywanych między Użytkownikami oraz nie gwarantuje, że zawarcie umowy będzie możliwe.
 2. W ramach serwisu Świstak.pl rozróżniamy dwa rodzaje transakcji:
  • "Kup Teraz" - w ramach tej Aukcji Sprzedający określa z góry cenę za Towar. Aukcja taka może być jednoprzedmiotowa lub wieloprzedmiotowa.
  • "Zaproponuj Cenę" - w ramach tej Aukcji Kupujący wysyła swoją propozycję cenową do Sprzedawcy. W przypadku jej akceptacji (poprzez kliknięcie linka w otrzymanym e-mailu z propozycją) przez właściciela Aukcji, transakcja zostaje zawarta.
 3. W ramach serwisu Świstak rozróżniamy trzy typy Aukcji:
  • Aukcje Jawne - dostęp do zawierania transakcji nie jest w żaden sposób ograniczony.
  • Aukcje Prywatne - dostęp do zawierania transakcji jest ograniczony przez Sprzedającego. W tym przypadku do zawierania transakcji dopuszczone są jedynie osoby wybrane przez Sprzedającego.
  • Aukcje Ogłoszenie - służą jedynie celom informacyjnym i ogłoszeniowym. Za ich pomocą nie można zawierać transakcji.
 4. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami, na jakich Sprzedający jest gotów dany Towar sprzedać.
 5. Sprzedający posiadający konto "Firma" ma obowiązek umieszczenia w opisie aukcji lub na swoim koncie w sekcji "Dane sprzedającego" wszystkich niezbędnych informacji określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 r., a w szczególności informacji o procedurze reklamacyjnej i warunkach odstąpienia od umowy.
 6. Użytkownik ma obowiązek posiadania aktualnych danych adresowych oraz kontaktowych zawartych w zakładce "Moje dane" w momencie wystawienia Aukcji oraz w przypadku chęci dokonania zakupu.
 7. Każda aktywność Kupującego i/lub Sprzedającego, wyrażona poprzez wzięcie udziału w Aukcji, zobowiązuje do realizacji określonego świadczenia.
 8. Każda Aukcja może zostać zweryfikowana przez administratora pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.
 9. Aukcja otrzymuje status aukcji zakończonej:
  • po upływie czasu zadeklarowanego w formularzu rozpoczęcia Aukcji,
  • na skutek decyzji Sprzedającego o zakończeniu Aukcji przed czasem,
  • w przypadku wykupienia wszystkich sztuk Towaru, bądź to poprzez skorzystania z opcji "Kup Teraz", bądź to poprzez akceptację przez Sprzedającego ceny otrzymanej poprzez opcję "Zaproponuj Cenę".
 10. Kupujący nie ma żadnych praw do zakupionego Towaru w przypadku, gdy jego konto zostaje usunięte lub zablokowane.
 11. Aukcja może zostać odwołana w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W tym przypadku Sprzedający ma obowiązek uzasadnienia podjętej decyzji.
 12. Dopuszczalne jest wystawienie maksymalnie 3 Aukcji o tej samej treści. Wystawianie tego samego przedmiotu na kilku Aukcjach jednocześnie jest niedopuszczalne. Wystawianie kilku jednakowych przedmiotów w wielu Aukcjach jest dopuszczalne, jednakże maksymalna dopuszczalna ilość Aukcji w tym przypadku wynosi 3.
 13. Zakazane jest sprzedawanie, jak i kupowanie Towarów wystawionych w ramach serwisu Swistak.pl poza Aukcją.
 14. Zabrania się dokonywania transakcji na kontach powiązanych.
 15. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Aukcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje, a w szczególności Towarów, o których mowa w Załączniku nr 1 "Towary Zakazane" dołączonego do tego Regulaminu.
 16. Towary na Aukcjach Świstaka muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający Aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Zasady dotyczące opisu Aukcji są przedstawione w załączniku nr 3 Regulaminu.
 17. Wszystkie oferowane kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej). Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż licytowana kwota jest ceną netto (bez VAT).
 18. Proponowane przez Użytkowników ceny jak i inne warunki Aukcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających serwis Świstak.pl.
 19. Aukcję należy umieścić w takiej kategorii, która najdokładniej opisuje oferowany Towar. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o umieszczeniu Aukcji w niewłaściwej kategorii. Jeśli w okresie 3 dni od otrzymania informacji Użytkownik nie dokona stosownej zmiany, administrator może usunąć Aukcję.
 20. Zabronione jest promowanie Aukcji Towarów Uszkodzonych oraz należących do kategorii: "Dla dorosłych", "Publikacji elektronicznych (e-booków)" oraz Aukcji, które posiadają zdjęcia o charakterze erotycznym.
 21. Zabronione jest wystawianie Aukcji, w których cena określona na Aukcji nie dotyczy całego opisywanego Towaru/usługi, a jego/jej części.
 22. Aukcja może zostać usunięta z serwisu na Twoją prośbę po spełnieniu warunków opisanych w pomocy.
 23. Słowa pomocnicze muszą być jednoznacznie związane z przedmiotem, którego dotyczy Aukcja. Powinny one dotyczyć:
  • marki przedmiotu,
  • producenta przedmiotu,
  • kategorii, z którą jest związany przedmiot,
  • typem/rodzajem przedmiotu.
 24. Nie wolno używać słów sztucznie generujących ruch z wyszukiwarek poprzez używanie popularnych wyrażeń takich jak:
  • sex, xxx itp.,
  • używanie znanych nazw i nazwisk itd.
 25. Celem Aukcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości nie jest zawarcie umowy, jakiekolwiek czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych Aukcji nie są wiążące, a Aukcje te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy.
 26. Aukcje użytkownika zostają automatycznie zakończone, jeśli nie logował się w serwisie przez dwa miesiące.

 

V. Po wygranej aukcji

 1. Obie strony mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji w ciągu 7 dni.
 2. W przypadku, gdy kontakt nie dojdzie do skutku w terminie wymienionym w ust. 1., można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna.
 3. W przypadku opieszałości i niechęci jednej ze stron do finalizacji umowy, Użytkownik ma możliwość wystawienia niskich opinii opisujących zaistniałą sytuację stosownie do punktu VIII Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający po dokonaniu transakcji może dochodzić zawarcia tej umowy.

 

VI. Spory transakcyjne

 1. Problem z finalizacją transakcji można zgłosić po upływie 7 dni od daty jej zawarcia, wybierając ze szczegółów oferty opcję "Zgłoś problem z transakcją".
 2. Po zgłoszeniu problemu z transakcją kontrahenci mają prawo przedstawić swoje stanowisko w sprawie w ciągu kolejnych 7 dni w zakładce Moje konto > Pozostałe informacje > Spory transakcyjne oraz przesłać stosowne załączniki, ułatwiające rozstrzygnięcie sporu. Wgląd do załączników ma tylko pracownik serwisu Swistak.pl.
 3. Jeśli po upływie 7 dni od dnia rozpoczęcia sporu jego uczestnicy nie dojdą do porozumienia – o rozstrzygnięciu decyduje pracownik serwisu Swistak.pl na podstawie zgłoszonych opinii i przesłanych załączników. W szczególnych przypadkach może on poprosić jedną ze stron o przesłanie dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.
 4. Brak kontaktu ze strony użytkownika, któremu został założony spór, przez 7 dni jego trwania, skutkuje automatycznym uznaniem niedopełnienia warunków transakcji przez tę osobę i przyznaniem jej ostrzeżenia lub zablokowaniem konta.
 5. Kontrahent, który nie wywiązał się z transakcji na zasadach, które przewiduje regulamin serwisu Swistak.pl, otrzymuje ostrzeżenie w postaci żółtej kartki lub jego konto zostaje zablokowane. Trzy żółte kartki również oznaczają blokadę konta.
 6. Jeżeli spór jest rozstrzygnięty na korzyść Sprzedającego, prowizja od transakcji zostaje zwrócona na jego konto w serwisie Swistak.pl przeważnie w przeciągu 24 godzin.
 7. Jeżeli spór kończy się remisem, kontrahenci nie otrzymują ostrzeżeń, a prowizja od transakcji nie zostaje zwrócona na konto Sprzedającego. W przypadkach uznanych za uzasadnione prowizja ta może jednak zostać zwrócona decyzją administratora serwisu Swistak.pl.
 8. Kontrahent, który otrzymał w sporze żółtą kartkę  lub jego konto zostało w  zawieszone, nie może wystawić opinii dla oferty, której spór dotyczył.
 9. Spór transakcyjny dotyczący tej samej transakcji może rozpocząć tylko jeden z kontrahentów. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.
 10. Spór transakcyjny dotyczący tej samej transakcji można zgłosić tylko jeden raz.
 11. Spór transakcyjny można zgłosić maksymalnie do 60 dni od daty zawarcia  transakcji.

 

VII. Płatności

 1. Usługi świadczone przez KRZYSZTOF WIELKANOWSKI ZDROWIE I FORMA są odpłatne, a ich kosztami obciążany jest Sprzedający. Wysokość opłat, zasady naliczania oraz spłaty należności są opisane w załączniku nr 4 do Regulaminu.
 2. Świstak.pl zastrzega sobie możliwość zmian w cenniku opłat. Zmiany będą następować zgodnie z zasadami zmiany w Regulaminie.
 3. Świstak.pl zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach promocji ograniczonych czasowo, na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

 

VIII. Opinie

 1. Każda ze stron powinna wystawić opinię po sfinalizowaniu transakcji. Opinie widoczne są dla wszystkich Użytkowników po ich wystawieniu.
 2. Opinia nie może obrażać osoby, dla której jest wystawiana oraz naruszać zasad dobrych obyczajów.
 3. Opinia powinna być opisem najdokładniej odzwierciedlającym proces przebiegu transakcji po zakończeniu Aukcji.
 4. Wystawianie opinii pomiędzy powiązanymi kontami (np. kontami osób spokrewnionych) jest zabronione z uwagi na zapewnienie bezstronności wystawianych opinii.
 5. Opinia jest prywatnym odczuciem Użytkownika, a serwis Świstak.pl może ją usunąć jedynie w uzasadnionych przypadkach.

 

IX. Zasady i odpowiedzialność Serwisu Aukcyjnego Świstak

 1. Pełną odpowiedzialność za Towary wystawiane przez Sprzedających na Aukcjach w ramach serwisu aukcyjnego Świstak ponoszą jego Użytkownicy. Świstak zastrzega sobie jednak prawo do zmiany kategorii, w jakiej jest wyświetlany dany Towar oraz usunięcie Aukcji.
 2. KRZYSZTOF WIELKANOWSKI ZDROWIE I FORMA, stosownie do pkt. I Regulaminu, umożliwia prowadzenie Aukcji w trybie on-line, nie ponosi jednak odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Towarów, bezpieczeństwo transakcji oraz prawdziwość opisów oferowanych Towarów należących do Użytkowników serwisu, a także nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Świstaka oraz za nie wywiązanie się z zawieranych przez Użytkownika transakcji.
 3. KRZYSZTOF WIELKANOWSKI ZDROWIE I FORMA zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Użytkowników łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania Aukcji, budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem (oraz listą Towarów zakazanych).
 4. KRZYSZTOF WIELKANOWSKI ZDROWIE I FORMA dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu aukcyjnego, jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach Serwisu.
 5. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozpatrywane przez Sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

X. Regulamin

 1. Serwis Świstak zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się w serwisie. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto.
 2. W przypadku, gdy serwis Świstak.pl wprowadzi nowe postanowienia w niniejszym  Regulaminie, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich  akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy zawartej między Użytkownikiem, a  serwisem Świstak.pl. Po 30 dniach od odstąpienia od akceptacji Aukcje  użytkownika zostaną automatycznie zakończone, a po 60 dniach jego konto  usunięte.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik powinien archiwizować na trwałym nośniku we własnym zakresie  informacje o dokonywanych przez niego transakcjach za pomocą Świstaka.
 2. Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym  związane określa Załącznik nr 2 "Polityka Prywatności".
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym  orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

XII. Załączniki

 1. Towary zakazane
 2. Polityka prywatności
 3. Zasady dotyczące opisów
 4. Opłaty i prowizjeMam powyżej 18 lat, przeczytałem/am i akceptuję Regulamin serwisu Świstak.pl
Zarejestruj mnieStrona wygenerowana 2024-06-14 13:53:44, 120